Europa, waarheen?

De Europese Unie (EU) is dagelijks in het nieuws, maar staat tegelijkertijd ver van veel Nederlanders af. Helaas is duidelijk in welke richting de Unie zich beweegt: meer macht naar Brussel ten koste van de landen. SGP-jongeren ziet dit als een verkeerde weg. Maar hoe dan wel? SGP-jongeren pleit voor een EU die teruggaat naar de kern: flexibele samenwerking.

Het probleem

De huidige EU is gebouwd om een ‘steeds hechtere unie’ te worden. Het doel van de EU is dus niet alleen vrede en (economische) samenwerking, maar ook een steeds verdere integratie. Hierdoor zijn de afgelopen tientallen jaren stappen gezet richting een federale unie, zoals het openen van de binnengrenzen en het invoeren van de euro. Hierdoor zijn de lidstaten veel onafhankelijkheid kwijtgeraakt. Het gezamenlijk aangaan van schulden en het heffen van Europese belastingen, is hier het laatste voorbeeld van. 

SGP-jongeren is ervan overtuigd dat een federatie niet werkt en niet goed is voor Europa. De lidstaten van de EU zijn zo divers dat een federale superstaat zal leiden tot spanningen en tegenspoed. De culturele, economische en talrijke andere verschillen, zijn niet eenvoudig weg te poetsen door Brusselse bureaucraten. Een federale EU is niet slagkrachtig en effectief: one size fits none.

Wat dan wel?

SGP-jongeren pleit voor een fundamentele hervorming van de EU, die teruggaat naar het zogenoemde ‘subsidiariteitsbeginsel’. Dit houdt in dat beslissingen zo decentraal mogelijk genomen moeten worden. Op die manier worden besluiten dicht bij de burger genomen. We pleiten voor een Unie op intergouvernementele basis. Dat betekent dat landen als gelijkwaardige partners met elkaar samenwerken op thema’s waar dat nuttig en nodig is. Anders gezegd moet de Europese Unie weer gezien worden als internationale organisatie, niet als hogere bestuurslaag waar Brusselse ambtenaren bepalen. Een bescheiden EU is democratischer en efficiënter dan het huidige Brusselse apparaat.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal voor een handelsnatie als Nederland, maar moet geen doel op zich zijn. Bij ieder voorstel moet het nut van samenwerking worden afgewogen tegen de noodzaak. Ook hierin moet de EU zich bescheiden opstellen en ruimte te laten voor variatie tussen landen. Daarnaast vindt SGP-jongeren dat Nederland duidelijk moet aangeven dat sommige thema’s op het landelijk niveau beslist dienen te worden. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als defensie, belastingen, sociale zekerheid en onderwijs. 

Nexit? 

Is het niet beter om de EU te verlaten?  Nee, SGP-jongeren is op dit moment geen voorstander van Nederlandse uittreding uit de Europese Unie, hoofdzakelijk vanwege de economische positie van ons land. Als klein, handeldrijvend land kunnen we het ons niet veroorloven om afstand te nemen van onze belangrijkste partners. Samenwerking in Europa is noodzakelijk en gunstig voor Nederland. Het is beter om in te zetten op hervormingen en opt-outs te bedingen. Een Opt-out betekent dat een land niet meedoet met een bepaald onderdeel van de EU, zo doet Ierland bijvoorbeeld niet mee met de open grenzen. Het bedwingen van voordelige opt-outs is onmogelijk wanneer Nederland de EU definitief verlaat. Zo moet er onderzoek gedaan worden of het niet beter is als Nederland uit de euro stapt. Bij deze opt-outs is het belangrijk dat Nederland samenwerkt met gelijkgezinde landen om samen een vuist te maken. SGP-jongeren ziet grote kansen voor pragmatische en effectieve samenwerking tussen Europese landen. 

Flexibiliteit

De EU moet samenwerking faciliteren in plaats van bevoegdheden naar zich toetrekken. Hierbij hoort ook dat er veel meer ruimte moet komen voor samenwerking in wisselende samenstellingen van landen. Daarnaast moet het makkelijker worden dat landen niet meedoen (de zogenaamde opt-out) als alle andere wel willen samenwerken op een bepaald punt. Samenwerking ja, superstaat nee!

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren